Aktuellt

IFK Stockaryd årsmöte

Tallbacken söndag den 24 februari 2019 kl. 17.00. enkel förtäring.

Dagordningen

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år; Don Collins
  b) Val av ledamöter för en tid av två år, styrelsens förslag;
  Thomas Sjöstrand, Christina Magnusson och Lennart Magnusson.
  c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  Förslag att följa beslut från föregående årsmöte, att varje sektion ansvarar för suppleanttillsättning, då så krävs.
  d) Val revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år.
  e) Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13.  Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
 14.  Avtackningar
 15.  Utmärkelser
 16.  Mötets avslutande

Välkomna Huvudstyrelsen.


Barngympa har börjat!
Tisdagar kl 17:30-18:25 / för dem som är födda 2013-2014
Välkommen


Du har väl inte glömt att betala in medlemsavgift till IFK Stockaryd för 2017 ???

Medlemskap är ett MÅSTE för att du ska få delta i föreningens aktiviteter. 
Gäller ALLA AKTIVITETER:  fotboll, innebandy, gymmet, spinning, cirkelträning, barngympa, dans, orientering, skidor, gubbainnebandy, badminton
även tränare, lagledare och de som sitter i de olika styrelserna m fl
Avgiften för medlemskap för 2018 ser ut enligt följande:
Aktiva medlemmar:
 • familjemedlemskap – 300 kr (inkl. föräldrar och alla barn/ungdomar upp till 25 år som bor i samma hushåll)
 • enskild aktivt medlemskap – 175 kr
För dig som enbart vill stödja IFK:
 • stödmedlem / passiv medlem –  75 kr / person
Medlemskap betalas in på bankgiro nr: 5485-4484. Märk betalningen med namn, adress och fullständigt pers.nr. på alla blivande medlemmar.
Har du svårt att få plats med alla uppgifter e-posta dessa till: christina@magnussonssnickeri.se
Samtliga förbund kräver medlemskap i den aktuella föreningen och genom medlemskapet är du försäkrad både på träningen och när du tävlar eller spelar match.
Flertalet av våra sektioner tar också en avgift, till exempel spelaravgifter i fotbollen och innebandy, för att täcka kostnader för den verksamhet de driver vilket kan bestå av domararvode och material med mera.